L 型包裝封口機

全自動L型包裝封口機

L型自動包裝封口機 TY-700-80 / TY-701-120 / TY-702-120
L型自動包裝封口機 TY-703-150 / TY-703-150-SV
L型自動包裝封口機 TY-701-300H

半自動L型包裝封口機

L型半自動包裝封口機 TY-601 / TY-603
L型半自動包裝封口機 TY-633 / TY-633P

63048 雲林縣斗南鎮延平路3段191號

電話 : +886-5-597-1156

傳真 : +886-5-597-1159

Email: info@tayiyeh.com

泰燁機械有限公司

TAYI YEH MACHINERY CO., LTD.

Copyright © 2019 Tayi Yeh Machinery Co., Ltd.  | design by megaweb